۹۲/۰۲/۰۷ چاپ ایمیل و پی دی اف

صوت | عبودیت

شناسنامه:

معرفی:

عبودیت همان مفهوم بلندی که خلقت بدان خاطر اتّفاق افتاد و هدف آفرینش جن و انس است و حال مائیم و قله ای به بلندای عبد شدن در مقابل مالک عالم، و برای پوشیدن لباس زیبای عبودیت بر قامت لقد کرمنای بنی آدم نیاز به درک و علم داریم تا خدای ناکرده بعد از گذرندان عمر و سرمایه خویش پشیمان به لقای حضرت حق نرویم.

سئوالات فراوانی در این راستا مطرح است که بسیاری از آنان را کارشناس محترم استاد پناهیان پاسخ خواهند داد که بعض آن عبارتند از: چیستی ماهیت عبد و عبادت، عبودیت و آثار و لوازم و ضرورت آن، حقیقت عبودیت، فرهنگ عبودیت، اقسام عبادت، عبد و مالکیت، تکبر و عبادت، تکبر و ولایت، احساس عبد بودن، عبد بودن و خوب بودن، عبودیت در دنیای معاصر، منشاء عبودیت، تدبیر و عبد و... .

فهرست تفصیلی:

(79/09/08) جلسه 1: دنیا، زندان مؤمن

مدت: 44 دقیقهدریافت با کیفیت: [پایین(6MB) | متوسط(15MB) ]

 • اعتراض به تکوین و تشریع

 • اعتراض به تکوین و احساس به آن

 • درک زندان بودن دنیا

 • ما برای دنیا نیستیم!

 • شکایت به خدا از زندانی شدن

 • بلاها در زندان دنیا

 • دعوای بر سر تشریع

 • چیستی معنای عبادت

 • خدا و خدایی اش

 • خوبی خدا

 • زندانیان غیرمعترض

 • اسرار روزۀ رمضان

 • درک مزۀ بندگی


(79/09/09) جلسه 2: ملازمۀ خوبی با عبد بودن

مدت: 46 دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(6MB) | متوسط(16MB) ]

 • بار معنایی مفاهیم دینی

 • خوبی و عبد بودن

 • کمی عبد و زیادی خوبی

 • دعا، مظهر عبادت

 • عبادت و تکبر

 • استکبار از عبادت


(79/08/10): جلسه 3: ماهیت عبد و عبادت

مدت: 52 دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(7MB) | متوسط(18MB) ]

 • جای خود را دریابیم

 • عدم استقلاب انسان

 • فرق عبادت و عبودیت

 • تعریف عبادت

 • علت عبادت

 • درک عبد بودن

 • ذکر ربّ نه ذکر خدا

 • اسرار در عبادت

 • ذلّت و بندگی

 • عبودیت معیار خوبی ها

 • آثار عبودیت

  • فضائل اخلاقی

  • صفات نادیدنی

 • آزادی عبد


(79/08/11): جلسه 4: عملیات عبدپروری در دستورات خدا

مدت: 51 دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(6MB) | متوسط(17MB) ]

 • عبودیت و فقر ذاتی

 • فقر عارضی و ذاتی

 • دستورات خدا پرورش دهنده عبد

 • خلاصه زهد

 • عبادت با تفکر

 • حقیقت بندگی

 • عبادت ویژه، نماز

 • حضور قلب در نماز

 • عملیات بارآوری عبد


(79/08/12): جلسه 5: حقیقت عبودیت

مدت: 51 دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(6MB) | متوسط(17MB) ]

 • تفاوت نگرش با آگاهی

 • غرض خلقت عالم، عبد شدن

 • عبادت هدف خلقت

 • آداب بندگی

 • خلوص و عبادت

 • حقیقت عبودیت

 • عبد دل بخواهی عمل نمی کند

 • طریق رسیدن به خدا


(79/08/13): جلسه 6: آثار عبودیت

مدت: 52 دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(6MB) | متوسط(18MB) ]

 • عبودیت جهت دهنده به زندگی

 • جایگاه محوری عبد در دین

 • احساس عبودیت

 • عبد و احساس نوکری

 • یافتن احساس عبودیت

 • عبادت فعالیت یک عبد

 • آرامش در عبودیت است

 • وجود عبد خرج دیگری است

 • عبد با خلق و خدا نمی جنگد

 • مرگ، زندگی، نماز و عمل عبد برای خداست

 • عمل عبد برای خدا صائب است

 • در حکومت مهدوی عبودیت نهادینه می شود

 • عبد خیانت نمی کند

 • عبد در دنیا و آخرت عبد است


(79/08/14): جلسه 7: فرهنگ عبودیت

مدت: 55 دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(7MB) | متوسط(19MB) ]

 • خوب بودن در اثر عبودیت

 • فرهنگ عبودیت

 • تکلیف محوری و حق محوری

 • تلازم قانون پذیری و عبودیت

 • دریافت خوب بودن از عبودیت

 • تأدیب با نماز


(79/08/15): جلسه 8: عبودیت، لذت و از خودگذشتگی عبد

مدت: 54 دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(7MB) | متوسط(18MB) ]

 • بد بار آمدن و بد عمل کردن

 • لذائذ در تنهایی

 • پایان تنهایی عبد با خداست

 • فرهنگ زندگی عابدانه

 • عبودیت، لذت، جمعیت

 • عبادت راه لبخند یار

 • لذت از راه لبخند خدا

 • گریه، غم و خنده عبد برای خلق خدا


(79/08/16): جلسه 9: لذت عبادت و اقسام آن

مدت: 52 دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(7MB) | متوسط(18MB) ]

 • اوصاف بنده

 • لذت عبد در لذت دیگران

 • لذت عابدانه

 • آثارِ برای خود نبودن

 • تفاوت عجب و خوشحالی از عبادت

 • عبودیت ثمر دهنده است

 • هواپرستی ابزار شیطان

 • اخلاق عبید

 • عبادت تجار

 • عبادت احرار

 • جمع بین عبودیت و آزادی

 • عبادت آزادی از هوای نفس


(79/08/17): جلسه 10: طاغوت ها سدّ راه عبودیت

مدت: 55 دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(7MB) | متوسط(19MB) ]

 • صفات اکتسابی و ذاتی عبد

 • تفاوت در انسانها

 • خطر سر راه بندگی

 • انسانها سدّ راه عبودیت

 • دست سیاستمداران عالم در فساد عالم

 • انسان و سدّ عن سبیل الله

 • طاغوت خطر عظیم


(79/08/18): جلسه 11: عبد و مالک

مدت: 1 ساعت 3 دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(8MB) | متوسط(21MB) ]

 • عبودیت هدف آفرینش

 • اهمیت روایت عنوان بصری

 • نکاتی از حدیث عنوان بصری

 • نورانیت علم

 • تفاوت حکمت و علم

 • حقیقت عبودیت

 • عبد، مالک چیزی نیست

 • صبر با انّا لله حاصل است

 • احساس مالکیت

 • سرّ اهمیت انفاق


(79/08/19): جلسه 12: احساس مالکیت عبد

مدت: 1 ساعت 3 دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(8MB) | متوسط(21MB) ]

 • عدم احساس مالکیت

 • احساس نیاز به مالکیت

 • غفلت، منشاء گمراهی

 • دوام نیاز به خدا

 • عامل ترس از خدا؛ مالکیت

 • عزیز خود نزد خدا

 • مالکیت تقدیری و تشریعی خدا

 • زیان نگاه به اموال دیگران

 • خطرات مال داشتن

 • خطر مال حرام

 • مال، انسان را خراب می کند

 • تکلیف و شکر نسبت به مال


(79/08/20): جلسه 13 عبد و تدابیر الهی

مدت: 1 ساعت 1 دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(8MB) | متوسط(21MB) ]

 • احساس عدم مالکیت

 • عبد و تدبیر کنندگی خدا

 • بخش جبری و اختیاری زندگی

 • آثار محدودیت ها

 • آثار در افتادن با تقدیر خدا

 • خدا از تقدیرات سئوال نمی کند


(79/08/21): جلسه 14: سقف و سطح توصیه های دینی

 • سقف توصیه های دین

 • سطوح توصیه های دینی

 • سطوح توصیه ها

  • منافع اجتماعی

  • وجدان

  • افزایش ایمان

 • سطح بالای توصیه های اسلام

 • مصلحت خدا به خواست عبد

 • دعا، دخلات در تدبیر نباشد

 • توکل عبد

 • محاسبات پیچیدۀ خدا


(79/08/22): جلسه 15:حقیقت عبودیت و درک آن

مدت: 56 دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(7MB) | متوسط(19MB) ]

 • مبداء دینداری؛ درک حقیقت عبودیت

 • شرط درک حقیقت عبودیت

  • مالک بودن خدا

  • احساس عدم تملک عبد

  • تقدیر الهی

  • همه سرگرمی عبد به خدا و نواهی و اوامر اوست

 • احترام به تقدیر الهی در دعا

 • خود را با نگاه کردن درگیر نکنیم

 • مشغول شدن از گناه

 • بدبختی ای به بزرگی تنبلی

 • موانع عبودیت

  • شیطان

  • دنیا

  • خلق

 • مستکبرین کیانند؟

 • مصادیق علو و برتری جویی در عالم

 • میل به برتری طلبی


(79/08/23): جلسه 16: وحشت از شیطان و ترفندهای آن

مدت: 45 دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(6MB) | متوسط(15MB) ]

 • لزوم شناخت ترفندهای شیطان

 • مقایسه؛ یکی از ترفندهای شیطان

 • عبد مغرور به عمل نمی‌شود

 • وحشت از شیطان را بالا ببرید

 • رابطه عمل و تقویت اعتقادات

 • متواضع خسته نمی‌شود

 • اهمیت صفات عبودیت


(79/08/24): جلسه 17: بندگی خدا و بندگی طاغوت

مدت: 1 ساعت 11 دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(9MB) | متوسط(24MB) ]

 • خدا با آزادی عبد می‌گیرد

 • خدا مستغنی از عبادت، عبد را مستغنی می‌کند

 • ضرورت وجود شمشیر

 • بندگی غیرخدا آزادانه نمی‌شود

 • بندگی طاغوت ساده است

 • راه خدا با تبیین و راه طاغوت با قریب

 • یا بندگی خدا یا غیرخدا

 • یا ولایت خدا یا ولایت شیطان

 • استغنا باعث طغیان انسان است

 • ولایت طاغوت در علم

 • دعوای بندگی خدا و بندگی طاغوت

 • مقدار ایمان به ولایت‌پذیری است


(79/08/25): جلسه 18: تفکر و احساس عبودیت

مدت: 46 دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(6MB) | متوسط(16MB) ]

 • باطل بی‌حق قوام نمی‌یابد

 • تعریف عبودیت در عصر ما

 • عبودیت با تفکر حاصل می‌شود

 • ذلت و خاکساری در مقابل خدا

 • حکمت دستورات الهی

 • با تفکر احساس عبویت می‌آید

 • اکثر عبادة ابی‌ذر التفکر

 • فرق «سیئة» و «ذنب»

 • بالاترین عبادت حبّ اهل‌بیت


(79/08/26): جلسه 19: ذکر و تفکر برای عبودیت

مدت: 36 دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(4MB) | متوسط(12MB) ]

 • تمیزی و شیک بودن دین

 • لزوم درک بعضی لذت‌های عالم

 • رابطه تفکر و عبودیت

 • ذکر بالاتر از تفکر

 • تفکر بی ذکر، انسان را پست می‌کند

 • نگاه‌های غلط به دین

 • دینداری باکلاس

 • منشاء عبودیت

  • تفکر

  • ذکر

 • فکر کفارۀ گناه


(79/08/27): جلسه 20: شکوهمندی بندگی

مدت: 45 دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(6MB) | متوسط(15MB) ]

 • مشاء شکوه عبودیت

 • یا بندگی خدا یا غیر خدا

 • یک ارباب یا هزاران ارباب

 • به یگانگی رسیدن انسان

 • مراتب حجاب‌ها

 • شکوهمندی بندگی و فرومایگی

 • لزوم فکر در شکوه بندگی خدا


(79/08/28): جلسه 21: تکبر و ولایت

مدت: 58 دقیقه |دریافت با کیفیت: [پایین(7MB) | متوسط(20MB) ]

 • صفات عباد الرحمن

 • عبد متکبر نیست

 • نهایت هر دوستی ظاهری

 • تکبر نتیجه خودخواهی

 • عبودیت مقدمه عاشقی

 • راه‌های آسان و سخت برای زدودن تکبر

 • پذیرش ولایت زائل کنندۀ تکبر

 • مهمترین آزمایش، ولایت است

 • آزمایش، در ولایت‌پذیری

 • زیبایی معنای ولایت در میان یهودیان صدر اسلام

 • اسرار وجود ولایت فقیه

نظرات

سلام خسته نباشید 

استاد فرمودند که ما چون عبد خداییم باید این صفات خوب در ما پدید بیاد نه این که بگیم خب خدا دستور داده پس کار خوب رو بکنم میشه بیشتر توضیح بدید چطوری ؟؟؟!!!!!!! به حاج اقا بگید توروخدا بیشتر در این موضوع حرف بزنند 

۰۴ تیر ۹۹ ، ۰۵:۰۹ فرید مرادی

چرا صوت جلسه چهاردهم نیست

با عرض سلام و ادب خدمت استاد عزیز.

صوت های ایشون واقعا تربیت کننده است و کاربردی من عمیقا به استاد علاقه پیدا کردم و دوستشون دارم و از ایشون و همه کسانی که در رسیدن صدای ایشون به همه علاقه مندان تلاش می کنند تشکر میکنم و از خداوند جزای خیر برای آنها مسئلت میکنم.

سلام. بنظرم عبودیت پیش نیاز بقیه سخنرانی های استاد هست. کسی که عبودیت رو گوش کرده باشه، اهل عمل رو راحت میگیره. و شاگردی که عبودیت و اهل عمل رو گوش کرده باشه، بحث تنها مسیر تا حدود زیادی براش قابل فهم و حتی گاها تکرار و تمرین مطالب هست.

خدا به استاد و بروبچ بیان معنوی خیر از نوع کثیرش عنایت فرماید ؛) آمین
سلام.یعنی با این سایت جامع و کامل،فقط باید بگم:دست مریزاد و خدا قوت.اجرتون با آقا اباعبدالله

ارسال نظر

لطفا قبل از ارسال نظر اینجا را مطالعه کنید

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
دسترسی سریع سخنرانی ها تنها مسیر استاد پناهیان ادبستان استاد پناهیان درسنامۀ تاریخ تحلیلی اسلام کلیپ تصویری استاد پناهیان کلیپ صوتی استاد پناهیان پرونده های ویژه حمایت مالی بیان معنوی پناهیان

آخرین مطالب

آخرین نظرات

بیان ها راهکار راهبرد آینده نگری سخنرانی گفتگو خاطرات روضه ها مثال ها مناجات عبارات کوتاه اشعار استاد پناهیان قطعه ها یادداشت کتابخانه تالیفات مقالات سیر مطالعاتی معرفی کتاب مستندات محصولات اینفوگرافیک عکس کلیپ تصویری کلیپ صوتی موضوعی فهرست ها صوتی نوبت شما پرسش و پاسخ بیایید از تجربه... نظرات شما سخنان تاثیرگذار همکاری با ما جهت اطلاع تقویم برنامه ها اخبار مورد اشاره اخبار ما سوالات متداول اخبار پیامکی درباره ما درباره استاد ولایت و مهدویت تعلیم و تربیت اخلاق و معنویت هنر و رسانه فرهنگی سیاسی تحلیل تاریخ خانواده چندرسانه ای تصویری نقشه سایت بیان معنوی بپرسید... پاسخ دهید...